ชื่อ - นามสกุล :นายจันทรวุฒิ ม่วงนอก
ตำแหน่ง :ปลัด อบต. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม :